>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل برون سازمانی موثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب)  
   
نویسنده غلامی حسین ,موذن زادگان حسنعلی ,دعاگویان داوود ,اسدی داوود
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:9 -35
چکیده    زمینه و هدف: در دنیای کنونی پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت در جامعه به حساب میآید؛ بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس میتواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه و بین مردم باشد. بر این اساس در سالهای اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی و کشف جرایم بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روشهای علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از ماموران پلیس گاهگاهی در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت میشوند عواملی که در احتمال بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم میشوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی موثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام مند از هر دو گروه انتخاب شدند.
کلیدواژه عوامل برون سازمانی، خشونت پلیس، فرآیند دادرسی، پیشگیری، متهم
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved