>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی  
   
نویسنده خدادی ابوالقاسم ,افتخار مریم
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:127 -154
چکیده    بزه دیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزه دیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزه دیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید می شود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزه دیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیدگان همراه با ارائه ی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانه ها و سبب شناسی این اختلال بررسی می شود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسان ها در مقابل رویدادهای بسیار استرس زا یا آسیب زا از خود نشان می دهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روان شناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیب های واقعه ی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزه دیده ارائه می شود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائه ی خدمات بالینی به بزه دیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است
کلیدواژه واژگان کلیدی: بزهدیده شناسی بالینی، آسیب های روانی و عاطفی، اختلال آسیب پس از استرس، دارو درمانی، روان درمانی
آدرس دانشگاه شاهد, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, انستیتو روانپزشکی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved