>
Fa   |   Ar   |   En
   کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار  
   
نویسنده میر کمالی علیرضا ,حسینی انسیه
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:95 -120
چکیده    احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن‌ها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تامین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان‌دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت‌پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر،‌ محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می‌دهد. تاکید اسناد بین‌المللی موجود در این زمینه نیز، بر تامین امکانات رفاهی،‌ آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می‌گذارد. ازاین‌رو تدابیر و برنامه‌های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تامین‌کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به‌طور خاص موسسه موردبحث است.
کلیدواژه کانون اصلاح و تربیت، ‌ پیشگیری رشد مدار، عوامل خطر،‌ برنامه‌های حمایتی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی ensie_hoseini@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved