>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی  
   
نویسنده حسینی حسین ,صفری صادق
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1394 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:147 -167
چکیده         بر اساس یافته­های جرم­شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می­کنند. ویژگی­های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه­دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل­گیری وضعیت­های پیش­جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی­های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه­دیدگی می­باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان بزه­دیدگان مستعد یا بزه­دیدگان بالقوه آسیب­پذیر شناخته می­شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه­دیده­ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده­ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می­توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه­دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
کلیدواژه بزه‌دیدگی ,بزه‌دیدگی زنان ,جرایم جنسی ,پیشگیری از جرایم جنسی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved