>
Fa   |   Ar   |   En
   «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»  
   
نویسنده رحیمی نژاد اسمعیل ,آقایاری مهدی ,قلی پور غلامرضا
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1394 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:85 -112
چکیده    عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصه عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّه خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسوولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجه آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه کننده آن برده و مسوولیّت اَعمال خود را بپذیرد.این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
کلیدواژه عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصه عدالت کیفری ,در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است ,شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش ,نظریّه خنثی‌سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه ,فرد بزهکار علی‌رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش ,با به کارگیری پنج فن ,«انکار بزهدیده» ,«انکار مسوولیّت» ,«انکار صدمه و زیان» ,«وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم‌کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می‌داند که در نتیجه آن
آدرس دانشگاه تبریز, گروه حقوق کیفری و جرم شناسی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved