>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی  
   
نویسنده حیدری حسین
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:116 -143
چکیده    حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بهویژهدر حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشریاست. از یک سو با کشف کتیب هی حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نام هیحمورابی بهترین مجموعهی بهجا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانهیباستانی میشناسیم.از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان 1500 تا 1200 ق.م تخمینزده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود 900ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد.این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری،سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و ... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاهتاریخی- مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزیی قانون حمورابیبا احکام یهودیت در زمینه هایی مانند مجازات نیابتی، حقوق زنان و ... نیز توجه دارد. بامشاهدهی این شباهتهای چشمگیر، میتوان گفت قانون نامهی حمورابی پیش نمونهی قوانینیهود است.
کلیدواژه احکام یهودیت ,قانون نامه ی حمورابی ,بین النهرین باستان ,تاریخ یهود
آدرس دانشگاه کاشان, استادیار گروه ادیان و فلسفه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved