>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری  
   
نویسنده ساریخانی عادل ,آقابابایی بنی اسماعیل
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 8 - صفحه:10 -32
چکیده    چکیدهیکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدامتعزیری است. با وجود آن که قانون گذار ضمن دستهبندی مجازات های تعزیری در ماده 19قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دستهبندی قرار نمیدهد، در عمل مجازات هایی درقوانین کیفری بهویژه در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده است که با تعزیرشمردن این مجازات ها سازگاری دارد و این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعیبودن اعدام تعزیری حمایت نمیکند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برایمشروعیت اعدام تعزیری این مساله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابدحق حیات » که اعدام تعزیری مستند قابل قبول فقهی ندارد و نمیتوان برای حمایت از مصالح جامعهرا نادیده گرفت
کلیدواژه اعدام ,تعزیر ,فساد در زمین ,مجازات ,حق حیات
آدرس دانشگاه قم, دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved