>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران  
   
نویسنده افراسیابی علی ,خالقی ابوالفتح
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:148 -168
چکیده    در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیریوضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سوالی که مطرح میشود اینکه به چهدلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش درساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ساختارها، ارتباطاتشبکهای و افقی محدود بوده و ابتکار عمل در انجام وظایف سازمانی، جای خود را به اقداماتروتین میدهد. کارکنان پلیس، در صورت فقدان مکانیسمهای مدیریت دانش، تمایلی به تبادلتجارب دانشی ندارند. الزامات مبتنی برافزایش بهرهوری نیز دلیل دیگری است که لزوم مدیریتدانش در سازمان پلیس ایران را دوچندان میکند. بهمنظور مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرمابتدا باید، اقدامات پلیس در راستای برقراری نظم در قالب یک فرایند مشخص که در این تحقیقمعرفیشده، اجرا شود. در گام بعد، یگانهای اجرایی پلیس گزارش فرایندهای اجرایی موفق را بهمرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ارسال می کنند تا پس از ارزیابی در آن مرکز واحراز صلاحیتها، در شبکه مدیریت دانش نمایه شوند. گردآوری و نمایش مطالعات پیشگیری ازجرم توسط مرکز مطالعات ازیک طرف و گزارش پروژه های موفق پیشگیری از جرم توسطردههای اجرایی از طرف دیگر، چرخه مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم را ایجاد می کندکه با تداوم چرخهها، دانش پیشگیری در سازمان پلیس جریان مییابد.
کلیدواژه مدیریت دانش ,پیشگیری وضعی ,تسهیم دانش
آدرس دانشگاه قم, دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی, ایران, دانشگاه قم, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved