>
Fa   |   Ar   |   En
   چالشهای حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال  
   
نویسنده جوان جعفری عبدالرضا ,صفری صادق
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:58 -81
چکیده    در سالهای اخیر رشتههای مختلف ورزشی بهخصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامتجسم و گذران اوقات فراغت خارجشده و بهجای آنکه محلی باشند برای انجام رقابتهای عاریاز خشونت؛ گاه خود، دستخوشخشونت و درگیریهای پ?ردامنه میشوند. تاریخ فوتبال مملو ازصحنههای خشونتآمیز و تاثّرآوری است که بههیچوجه با کارکردها و اهداف متعالی این رشتهورزشی سنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال،حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش هایی مواجه است کهنمیتواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند . بدین ساندر پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبالو بیان ویژگیهای هریک، بهطور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواعخشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.
کلیدواژه خشونت ,خشونت ورزشی ,رفتار جسورانه ,رفتار جسورانه در ورزش ,فوتبال
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
پست الکترونیکی sadeghsafari13@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved