>
Fa   |   Ar   |   En
   آخرین تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورتهای اصلاح آن  
   
نویسنده جعفری مجتبی
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1394 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:114 -127
چکیده    تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امر وزه تقریباً در تمامی کشورهاجرمانگاری شده است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهم?ی که در تحقّقآن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطه جنسی با فرد مقابلاست. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید، ام?ا در نهایت اینمرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد . در جریان سال های طولانیجرمانگاری این عمل سوالات متعد?دی برای حقوقدانان و مردم عاد?ی مطرح شده که گاهقانونگذاران با بیتفاوتی با آنها برخورد کردهاند. مهمترینِ این سوالات به مسیله مفهوم فقدانرضایت بزهدیده، به عنوان یکی از مولّفههای تشکیل دهنده این جرم، مربوط میشود. به این معنیکه اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ باتوج?ه به لزوم ارایه یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول اینمقاله تلاش کردهایم در قالب یک مطالعه تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازیمرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعی?ت های اجتماعی عصرحاضر بپردازیم. این مطالعه انتقادی در نهایت به ارایه پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی درزمینه جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
کلیدواژه تجاوزجنسی ,رضایت ,جرم انگاری ,تحلیل انتقادی ,جامعه
آدرس دانشگاه سمنان, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
پست الکترونیکی dr.mdjafari@semnan.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved