>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفیدها  
   
نویسنده حسینی سیدمحمد ,قورچ یبیگی مجید
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1394 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:10 -40
چکیده    غالب مطالعات بزهدیدهشناختی در سالهای اخیر بر مطالعه جرایم خ شن متمرکز بوده اند .علیرغم فراوانی بزه دیدگی جر ایم یقه سفیدها ، در این زمینه ا طلاعات اندک ی وجود دارد وتحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرمشناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسییاد می کنند . « بزهدیدگانی نامریی » جرایم یقهسفیدها علاقهمند بوده و از این بزهدیدگان با عنوانهرچند ماهیت بزهدیدگی جرایم یقهسفیدها اغلب مالی است، اما این جرایم می تواند صدماتجسمانی گستردهای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت الگوی بزه دید گیجرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقهسفیدها، این الگو مشابهتهایی نیز دارد. همچنین الگو و نوعبزهدیدگی در جرایم یقه سفیدها بر اساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود . جرایمیقهسفیدها فراتر از هزینههای اولیه و مستقیم، هزینههای ثانوی دیگری نیز به همراه دارد که به هماناندازه زیانبار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری ، از دست رفتناعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی، سه حوزه ی مهمپیامد ثانوی جرایم یقهسفیدها محسوب میشوند.
کلیدواژه جرم یقه سفید ها ,بزه دیده ها ,هزینه های اولیه و ثانویه ,بزه دیدگی سازمانی ,جایگاه اجتماعی – اقتصادی
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
پست الکترونیکی majid.beyge@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved