>
Fa   |   Ar   |   En
   شفاعت در حد و تعزیر  
   
نویسنده نوبهار رحیم
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:103 -130
چکیده    روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدوداصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی ازاسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوطنتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانندشفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرایکیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلقنیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژهآنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم بهاقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است
کلیدواژه حد ,تعزیر ,شفاعت ,میانجیگری ,عدالت کیفری.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی rnobahar@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved