>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی (با تکیه بر قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران)  
   
نویسنده جعفری بجنوردی عبدالرضا جوان ,شاهیده فرهاد
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:41 -71
چکیده    چکیدهاز نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ هایبرای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتارتحریک کننده و اغوا کننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکابجرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقشتعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ایفا م یکنن د.هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، درانتخاب شان توسط بزه کاران تاثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان درایجاد آن موثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند بهپیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی اینموضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیاقانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
کلیدواژه بزهدیدگی ,زنان ,جرایم جنسی ,بزهدیدهشناسی نخستین
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی farhad_shahideh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved