>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزه دیده گرشگری جنسی  
   
نویسنده قناد فاطمه ,اکبری مسعود
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:121 -146
چکیده    گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سو استفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگیمدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است .در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز وتشخیص آنان، مسیله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی،اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتاربررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در اینعرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللیاز یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد .
کلیدواژه گردشگری جنسی اطفال ,قاچاق انسان ,بهره کشی جنسی ,بزهدیدگی اطفال و نوجوانان
آدرس دانشگاه علم و فرهنگ, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
پست الکترونیکی masoudakbari01@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved