>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی  
   
نویسنده ابراهیمی شهرام ,صادق نژاد نایینی مجید
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:147 -174
چکیده    آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر میرسد که نظام حقوقیکشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی درپیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در ?بعد جرمشناختی و چهدر ب?عد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسیولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور،بهویژه در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی،قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیزقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصاتاساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپردازد.
کلیدواژه جرم اقتصادی ,پیشگیری ,مبارزه
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved