>
Fa   |   Ar   |   En
   تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1392)  
   
نویسنده جعفری مجتبی
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:175 -196
چکیده    تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، اد?عای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شدهباشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعددجرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در مواد?ی از قانون جدید مجازات اسلامی همچونقوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مولف ههایموثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمنبررسی مبانی نظری تاثیر این مولفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدیدمجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن استکه نشان داده شود تعدد جرم از مولفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آنممکن است تشدید مجازات باشد.
کلیدواژه تعدد ,مجازات ,تعدد اعتباری ,تعدد واقعی ,قانون جدید
آدرس دانشگاه سمنان, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
پست الکترونیکی dr.mdjafari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved