>
Fa   |   Ar   |   En
   زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه  
   
نویسنده موذن زادگان حسنعلی ,تدین عباس
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1393 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:39 -67
چکیده    یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدمتبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تاآنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها ودستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، درقلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقرراتمتفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضعکردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و درمقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلا قوانین حمایتیخاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاصتبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفریملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا زظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بینحقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباریمسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن،ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
کلیدواژه آیین دادرسی کیفری ,زنان ,سیاست افتراقی ,اجرای احکام ,ادله اثبات دعوا ,تبعیض جنسیتی ,شهادت شهود
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی atadayyon@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved