>
Fa   |   Ar   |   En
   کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری  
   
نویسنده رضوی فرد بهزاد
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1391 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:181 -203
چکیده    محل تولد کیفر حبس ابتدیاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسال ها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده می شود. کیفری محروم و طرد کننده است کهمدرسه تکرار » اثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقاد های تندی شده که این مجازات راخوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سو « جرماین کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجازات جرایمبین المللی با تردید هایی همراه است. هم با رویکرد سزادهی قابل تحلیل است و هم بارویکردفایده گرای کیفر. اما مسیله مهم در کار آمدی این کیفر در برابر جرایم بین المللی در وهله اولتنظیم و تطبیق صحیح میزان مناسبی از این کیفر با شخصیت مجرمان بین المللی است و از دیگرسو، این امر بسته به سازماندهی و تاسیس مستقل نهاد اداره زندان های بین المللی دارد. باید برایکیفر حبس بین المللی تشکیلات مستقلی تعبیه و ابعاد ارعابی و اصلاحی _ درمانی آن با استحکامساختاری این نهاد اجرایی تقویت گردد تا شایدهم مجرمان بین المللی مرتکب جرایم شدید باتحمل این کیفر و دوری از قدرت متنبه شود و هم برای بزهکاران و جنایتکاران بالقوه بین المللیعبرت آموز و پیش گیرنده باشد.
کلیدواژه حبس ,دادگاهای کیفری بین المللی ,دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق ,دیوان کیفری بین المللی ,کار آمدی ,فایده گرایی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, عضو هیآت علمی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved