>
Fa   |   Ar   |   En
   تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان  
   
نویسنده حسینی سیدمحمد ,ابراهیمی زرندی محمداحسان
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:93 -122
چکیده    احساس امنیت یکی از نیازهای جامعه ی انسانی و از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط است. از یکسو هر فرد درقالب زمان و مکان مشخصی زندگی می کند و ایفای کارکرد اساسی او و همچنین تاثیرمتقابل بین فرد و اجتماع در اینمحدوده قرار دارد. لذا در جوامع شهری پیچیده ی امروز عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تاثیرگذاری متقابل،سبب بروز انواع نابسامانی ها، انحرافات و جرایم شده اند. از سوی دیگر، بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوعجرایم مواد مخد?ر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مسیولین قضایی و انتظامی کشور است.در این راستا پژوهش حاضر کوشیده است با تمرکز بر شناسایی و تحلیل جغرافیایی جرایم مرتبط با موادمخد?ردر شهرکرمان، حرکتی جدید در عرصه ی پیشگیری محیطی از بزهکاری بردارد. با تشریح دیدگاه کانون های جرم خیز و اهمیتو ضرورت مطالعه ی آن، سعی شده است کانون های عمده ی جرایم مرتبطبا مواد مخد?ر شهر کرمان با استفاده ازروش های اولی?ه ی آماری و روش تخمین تراکم کرنل شناسایی شوند. بدیهی است نتایج این تحقیق می تواند به پیشگیریمحیطی و عملکرد پلیس در مبارزه با بزه سو مصرف و قاچاق مواد مخد?ر در شهر کرمان کمک شایانی نماید و همچنینبا شناخت و فهم مجموعه عوامل مکانی، زمانی و اجتماعی تشکیل دهنده ی محدوده های جرم خیز می توان ازشکل گیریاین مناطق در آینده پیشگیری کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرکز ثقل جرایم مواد مخد?رتقریبامنطبق با بخش مرکزی شهر کرمان می باشد و از مرکز شهر به سمت شرق و غرب متمایل است. از دلایل کالبدی موثربر تراکم زیاد جرایم مواد مخد?ر در این مناطق می توان به فشردگی کاربری مسکونی در بخش یاد شده و کمبود بسیاریاز امکانات شهری از جمله کاربری های فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و گذران اوقات فراغت که زمینه های تفریح وفعالیت سالم و جلوگیری از ورود جمعیت نوجوان و جوان به گروه های بزهکاری را فراهم می سازد اشاره کرد.
کلیدواژه کانون جرم خیز ,کرمان ,مواد مخدر ,سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) ,تحلیل مکانی بزهکاری ,نقشه ی بزهکاری ,پیشگیری
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار گروه حقوق جزایی و جرم شناسی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانش آموخته ی دوره ی کارشناسی ارشد حقوق جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved