>
Fa   |   Ar   |   En
   تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران  
   
نویسنده گلدوست جویباری رجب ,غلامپور مهدی ,ناظریان حسین
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:99 -117
چکیده    شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سو استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در این بین ممکناست کسی بدون سو نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینه های مالی و معنوی سنگینی به طرف شکایت بارنماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایران ودر آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شده است . لزوم توجه به اینمساله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بدانند بلکهنیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شکایات بی اساسشود.
کلیدواژه حق شکایت ,تحدید حق شکایت ,جبران خسارت ناشی از شکایت قانونی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, عضو هیآت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved