>
Fa   |   Ar   |   En
   حمایت های حقوقی دیوان کیفری بینالمللی از بزه دیدگان  
   
نویسنده رضوی فرد بهزاد ,دیرباز مرضیه
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:67 -98
چکیده    دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسیدگی به خطیرترین جنایت های مورد اهتمامجامعه ی بین المللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایت ها، تاسیس شدهاست. مقررات دیوان حمایت های حقوقی گوناگونی را برای بزه دیدگان در نظر گرفته اند.اساسنامه ی رم، آیین دادرسی و ادله، آیین نامه های دیوان، آیین نامه های کارکنان و موافقت نام همربوط به مزایا و مصونیت های دیوان، اسنادی هستند که حقوق بزه دیدگان را در فراینددادرسی مشخص می کنند. حقوقی نظیر مشارکت در دادرسی ها، بهره مندی از معاضدتنمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایت های حقوقی قراردارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویه ی قضایی موجود- به تبیینو بررسی حقوق بزه دیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بین المللی می پردازد
کلیدواژه مقررات دیوان کیفری بین المللی ,حمایت حقوقی ,مشارکت ,نمایند ه ی قانونی ,آگاهی از نظام عدالت کیفری ,امنیت
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه مفید, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved