>
Fa   |   Ar   |   En
   سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری)  
   
نویسنده کوشکی غلامحسین
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:65 -86
چکیده    امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههایاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند درکارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری باهدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرایم توسط این» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوانیاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرمبه آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است ازدرمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوانشاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشیدارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروریاست. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، باتوجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفولواقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که بااجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات بهد ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
کلیدواژه سازمان های غیر دولتی ,تعقیب دعوای عمومی ,قانون آیین دادرسی کیفری ,اعلام کننده جرم ,شاکی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی hassankooshki@yahoo.fr
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved