>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی  
   
نویسنده غلاملو جمشید
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:287 -318
چکیده    اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به‌علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی‌سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه‌پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مامور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه‌گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده‌های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله‌ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به‌وسیله مامور پلیس را تشکیل می‌دهد. ضبط بازجویی‌ها به‌موازات آموزش ماموران پلیس درباره شیوه‌های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن‌ها درزمینۀ علل اقرارهای نادرست متهمان، می‌توانند راه‌هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.
کلیدواژه اقرار نادرست، ادله اثبات، بازجویی پلیس، فنون رِید، اجبار روان شناختی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی jamshid.gholamloo@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved