>
Fa   |   Ar   |   En
   واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی  
   
نویسنده صادقی ازاده ,فرجیها محمد
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:143 -170
چکیده    در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا این‌‌که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها می‌‌تواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست‌‌های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می‌‌دهند؟آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می‌‌شود یا بخش عمده‌‌ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می‌‌شوند؟ برای پاسخ‌‌گویی به این پرسش از روش‌‌های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده‌‌ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته‌‌های پژوهش بیان‌‌گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می‌‌پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می‌‌شود.افزون بر این، ورود عرضه‌‌کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه‌‌های پلیسی می‌‌شود.
کلیدواژه برنامه‌‌های پلیسی، جابجایی، اثربخشی، فروشندگان مواد مخدر
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved