>
Fa   |   Ar   |   En
   کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای oecd  
   
نویسنده فضلی مهدی ,خالقی ابوالفتح
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:171 -211
چکیده    معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (oecd) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی‌های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده‌ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
کلیدواژه معاملات دولتی، مناقصه، مزایده، پیشگیری، فساد
آدرس دانشگاه قم, ایران, دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی mrmfazli@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved