>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان  
   
نویسنده مهدوی پور اعظم ,دارایی پناه شهین ,شهرانی کرانی نجمه
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1397 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:281 -317
چکیده    در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده‌‌اند و کاهش آسیب‌های ناشی از این نوع مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس در دوران‌های مختلف و تحت تاثیر اندیشه‌های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله‌ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد‌. مقاله‌ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزینهای حبس در قالب پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می‌باشند که تعداد آنها 130 نفر می‌باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه‌ی آماری محدود بود از همه‌ی زندانیان پرسش‌نامه تهیه شده است.
کلیدواژه حبس، جایگزین های حبس، جمعیت کیفری، هزینه های اقتصادی زندان
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه آزاد واحد اراک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved