>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان  
   
نویسنده کوشکی غلامحسن ,کوشکی غلامحسن
منبع پژوهش حقوق كيفري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:115 -153
چکیده    ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی‌کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تامین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص ماموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای موثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
کلیدواژه تدابیر حمایتی، شهود و مطلعان، منشور شهودانگلستان، قانون آیین دادرسی کیفری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی zahraamini233@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved