>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات ناتوانی   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:3


  tick  بررسی و مقایسهٔ تاثیر پسنورد شنیداری تغییر‌یافته بر بسامد وقوع لکنت افراد دارای لکنت - صفحه:1-9

  tick  بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال 1389 - صفحه:10-14

  tick  ارتباط بین قدرت و تون عضلانی با عملکرد اندام فوقانی در کودکان همی‌پلژی - صفحه:15-21

  tick  ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی - صفحه:22-27

  tick  تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامهٔ شناختی رفتاری بر پذیرش تصویر بدنی کودکان سرطانی - صفحه:28-35

  tick  بررسی تاثیر موسیقی بر زمان دست‌یابی به تغذیهٔ دهانی مستقل در نوزادان نارس دریافت‌کنندهٔ تحریکات دهانی پیش‌تغذیه‌ای بستری در بخش مراقبت‌های ویژهٔ نوزادان - صفحه:36-43

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌‌های اجتماعی بر حرمت‌خود و خودپنداشت دانش‌آموزان نارساخوان - صفحه:44-52

  tick  اثربخشی تمرین‌های ادراکی - دیداری بر بهبود توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (مطالعهٔ تک‌موردی) - صفحه:53-59

  tick  افزایش وضوح گفتار بزرگسال ناشنوای عمیق پیش‌زبانی در بافت‌های /X/ و /Xa/ - صفحه:60-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved