>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اضافۀ استشهادی - صفحه:243-255

  tick  بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی - صفحه:1-19

  tick  بررسی تحلیلی درون‌‌مایه‌‌های قرآنی در آثار یوهان ولفگانگ فُن گوته - صفحه:57-73

  tick  بررسی و تحلیل اشعار دینی سیدحیدر حلّی - صفحه:41-56

  tick  تحلیل سبک‌‌شناختی و زیبایی‌‌شناختی ترجمۀ اشعار عربی سعدی‌شیرازی به‌دست مویدشیرازی - صفحه:233-241

  tick  تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید - صفحه:203-221

  tick  تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه‌‌های خاقانی - صفحه:75-91

  tick  تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار» - صفحه:111-130

  tick  سیر و تطور تاریخی استعارۀ تمثیلیه در نگاهی نقادانه - صفحه:149-164

  tick  شخصیت‌‌های گروتسکی در تذکرۀ یخچالیه - صفحه:131-148

  tick  کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ - صفحه:165-184

  tick  مطالعۀ سرمایه‌های اجتماعی زنان در عربستان براساس نظریۀ پیر بوردیو؛ مطالعۀ موردی: رمان دختران ریاض - صفحه:21-39

  tick  نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی - صفحه:185-202

  tick  هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه - صفحه:93-109
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved