>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  تحلیل شیوه پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...» - صفحه:1-20

  tick  باده‌ستایی ابونواس و حافظ - صفحه:21-39

  tick  بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران - صفحه:41-60

  tick  بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ - صفحه:61-72

  tick  بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی - صفحه:73-89

  tick  خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی - صفحه:91-103

  tick  تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی) - صفحه:105-124

  tick  پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه - صفحه:125-135

  tick  تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ - صفحه:137-151

  tick  تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس) - صفحه:153-170

  tick  هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی - صفحه:171-186

  tick  پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق - صفحه:187-204

  tick  نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) - صفحه:205-224
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved