>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عنصر زاویه دید در منظومه خسرو و شیرین نظامی براساس الگوی روایت‌شناسی ژرار ژنت  
   
نویسنده شهرامی محمدباقر ,سرداغی محمدحسین
منبع پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:99 -116
چکیده    نزدیک به چهار دهه است که روایت‌شناسی به عنوان علمی مستقل، در غرب جای خود را باز کرده و در مطالعه و بررسی متون ادبی از آن استفاده می‌شود. یکی از نظریه‌پردازان برجسته روایت‌شناسی، ژرار ژنت فرانسوی است که به گفته بسیاری از محققان، کامل‌ترین نظریات را در باب این حوزه داده است. آرای دقیق و منسجم ژنت در حوزه روایت‌شناسی، به‌ویژه در مبحث زاویه دید، چنان ظرفیتی دارد که می‌‌توان با کمک الگوی روایت‌شناسی او، متون متخلف ادبی را بررسی کرد و افق‌های دید تازه‌‌ای را به روی این متون گشود. در مقاله حاضر، با استفاده از الگوی روایت‌شناسی این منتقد برجسته، رویکرد زاویه دید در خسرو و شیرین نظامی بررسی شده و برای مشخص شدن کیفیت کار نظامی، اثر او با شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی ـ که به زعم بسیاری از محققان، بزرگ‌ترین مقلد اوست ـ مقایسه شده‌است.
کلیدواژه الگوی روایت‌شناسی ,ژرار ژنت ,کانون روایت ,خسرو و شیرین ,شیرین و خسرو ,نظامی ,امیرخسرو ,The Pattern Of Narratology ,Gérard Genette ,The Narrative Focus ,Nizami ,Amir Khosrow Dehlawi
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved