>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی  
   
نویسنده صادقی سهل‌آباد زینب ,جز‌‌سید‌‌محمد‌‌حکیم ملیحه‌‌
منبع پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:87 -98
چکیده    شعر دارای ویژگی‌های مختلفی از قبیل وزن و آهنگ و قافیه و صور خیال است. هریک از این ویژگی‌ها به گونه‌‌ای معرف هویت شعرند. در این مقاله، به ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و شباهت‌های نظام عروضی و نیز وزن و آهنگ شعر در دو زبان روسی و فارسی پرداخته شده‌است. ازآنجاکه این بُعد از ویژگی‌های شعر در زبان روسی، در کشور ما بدان اندازه که باید، بررسی نشده، با هدف آشنایی هرچه بیشتر با زبان شعر، چنین پژوهشی انجام یافته‌است. هدف دیگر این مقاله، درک تفاوت‌های نظام عروضی در زبان‌‌های مختلف است. روش بررسی در این پژوهش، مقایسه‌‌ای است. در ابتدا، تعریف مختصری از نظام عروضی و نیز چگونگی اوزان شعری در هر دو زبان گفته شده و این نتیجه به دست آمده‌است که درک وزن شعر در زبان بیگانه می‌‌تواند به فهم عمیق‌‌تر و ترجمه بهتر آن کمک شایانی کند. ضمن اینکه وزن شعر در هر زبان با ویژگی‌ها و ساختار آوایی آن زبان، ارتباط تنگاتنگ دارد.
کلیدواژه شعر ,نظام عروضی ,وزن ,آهنگ ,مقایسه ,زبان روسی ,زبان فارسی ,Poem ,Prosodic System ,Meter ,Intonation ,Comparison ,Russian And Persian Languages
آدرس دانشگاه الزهرا (س), مربی زبان و ادبیات روسی دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved