>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربردهای هم‌‌حضوری آیات قرآن کریم در روضه خلد مجد خوافی  
   
نویسنده عرب یوسف‌آبادی فایزه ,امیدی‌نیا زینب
منبع پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:53 -67
چکیده    روضه خلد مجد خوافی نمونه خوبی از متونی است که از آیات قرآن بهره‌ برده و ژرفای این تاثیرپذیری لفظی و معنوی در متن آن کاملاً نمایان است. هدف اصلی در این پژوهش، نشان دادن انواع روابط بینامتنی این کتاب با قرآن کریم و کاربردهای مختلف آیات قرآن در این اثر است. برای رسیدن به این هدف، کتاب روضه خلد براساس نظریه بینامتنیت ژرار ژنت تحلیل و بررسی شد و این نتایج حاصل شد که در این اثر، طیف‌های گوناگونی از گفتمان‌های قرآنی بازنگاری شده‌است که مناسباتی بینامتنی را تایید می‌کند؛ بر این اساس، در کتاب مزبور، بهره‌گیری از نقل‌قول‌های قرآنی سبب شده‌است که متن این نوشته، از کاربردهای استشهاد و استناد و تحذیر و تحریض برخوردار شود. کاربردهای حضور آیات قرآن، بدون ذکر منبع در روضه خلد عبارت‌اند از: تداوم‌بخشی به گفت‌وگوهای روایات، ایجاد تشبیه و تقویت موسیقی. علاوه بر این، کنایات و اشارات و تلمیحات از مهم‌ترین شکل‌های بینامتنیت ضمنی است که در کتاب‌ روضه خلد به وفور دیده می‌شود؛ زیرا بخشی از فهم زبان مجازی و استعاری این اثر، وابسته به دریافت آیاتی از قرآن کریم است که متن کتاب‌ روضه خلد با آن ارتباط دارد.
کلیدواژه روضه خلد ,مجد خوافی ,بینامتنیت ,قرآن ,کاربرد ,Rowzat Al-Khald ,Majd Khafi ,Intertextuality ,Qur'An ,Function
آدرس دانشگاه زابل, استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved