>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:2


  tick  نقش خطاب در رباعی‌‌های افضل‌الدین کاشانی - صفحه:1-18

  tick  ایهام تناسب در محور عمودی متن (با نگاهی به سیر تحوّل ایهام در کتب بلاغی پارسی) - صفحه:19-38

  tick  تحلیل شخصیت دوگانۀ جمشید در روایات اساطیری از منظر نقد ساختارگرا - صفحه:39-55

  tick  کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی - صفحه:57-73

  tick  استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی - صفحه:75-94

  tick  نماد‌شناسی خورشید در مثنوی - صفحه:95-114

  tick  بررسی مفهوم‌سازی‌های «چشم» در غزلیات حافظ از دیدگاه شناختی - صفحه:115-134

  tick  وزن دوری چیست؟ - صفحه:135-152

  tick  بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی - صفحه:153-172

  tick  تحلیل روایت یازده سپتامبر در مجموعه داستان آبی ماورای بحار - صفحه:173-194

  tick  بررسی تاثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی - صفحه:195-214

  tick  بررسی تداعی مجاورت و علاقه‌های مجاز - صفحه:215-226

  tick  آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی - صفحه:227-242

  tick  ریخت‌شناسی حکایت‌های گلستان سعدی (بر اساس الگوی پیشنهادی پاول وهویلین) - صفحه:243-254
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved