>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بازتاب کهن‌الگوهای نظریۀ یونگ در کتاب «من زنده‌ام» - صفحه:147-161

  tick  بررسی ادراک واقعیت در اندیشۀ ناصرخسرو (بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو) - صفحه:41-75

  tick  بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی) - صفحه:59-78

  tick  بوطیقای غزل قیصر امین پور - صفحه:221-240

  tick  تحلیل فرازبانی گلستان سعدی - صفحه:1-20

  tick  تحلیل گفتمان نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده - صفحه:183-199

  tick  دوگانۀ جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالث - صفحه:21-39

  tick  ساخت‌های نحویِ بیانِ حصر در زبان فارسی (مطالعۀ موردی: آثار سعدی) - صفحه:163-182

  tick  مرز اقتباس و تضمین با رویکرد اثرپذیری از قرآن - صفحه:79-93

  tick  نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی - صفحه:201-220

  tick  واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن - صفحه:113-128

  tick  چند بحث تازه در باب گونه های ادبی (ژانرهای ادبی) - صفحه:95-112

  tick  گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان - صفحه:129-146
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved