>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد رهیافت های رئالیستی و ایده الیسمی دیپلماسی مدرن و امکانات سیاست خارجی فطرت گرا در ایران  
   
نویسنده زارعی مجتبی
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:81 -100
چکیده    بازخوانی عالم واقع با توجه به مفهوم وامکانات فطرت درگاه های بسیاری را بر اندیشه ی ما خواهد گشود . امروزه در گیر و دار مشکلات عدیده ی مادی و معنوی ای که فرارویزمانه و جامعه ی ماست ، استلزام چنین رویکردی بیش از پیش احساس می شود چرا که در چنین وضعیتی ما شاهد این امر هستیم آنچه بیش از همه مورد اغماض قرار گرفته است بحث رعایت انسان است . بازگشت به استعدادها و اندیشه ی فطرت گرا به معنای مهیا کردن شرایط بیرونی به منظور عرصه ای جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه ی انسان است ؛ بطوریکه انسان اعتبار مثال پروردگار بودن را بیابد . در این مقاله در صدد برخواهیم آمد که با وارد کردن مفهوم، قوه و فعل فطرت در گفتمان سیاست خارجی امکاناتی را که این مفهوم خواهد توانست به روی انسان در این عرصه ببخشد و هم هنگام بازدارندگی هایی را که بر آن اعمال می کند ، مورد تبیین و بررسی قرار دهیم .
کلیدواژه فطرت، اخلاق، سیاست، گفتمان رئالیستی، گفتمان آرمانگرا
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی zareei@modares.ac.ir
 
   review realism andidealist approach of modern and foreign policy natureoriented  
   
Authors zareei mojtaba
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved