>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسهای استرتژی انرژی چین و ایالات متحده آمریکا و تاثیرآن بر جایگاه خلیج فارس  
   
نویسنده سلیمی حسین ,رحمتی پور لیلا
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:129 -160
چکیده    ایالاتمتحده آمریکا به عنوان تنها قدرت بزرگ برجای مانده از دوران پس از جنگ جهانیدوم و جنگ سرد؛ همواره تلاش داشته است هژمونی خود را در جهان تثبیت نموده و دیگران راوادار به تسلیم و پذیرش نظم موردنظر خود سازد. از این روی رشد و توسعه اقتصادی و کنت رلمنابع انرژی جهان بهویژه منابع موجود در منطقه خلیج فارس نیز از ملزومات تثبیت و ابقای هژمونیاین کشور در جهان محسوب میشود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این عرصه می تواند بهگونهای باشد که در صورت ایجاد ناامنی در این منطقه هژمونی این کشور با چالش مواجه گردد،لذا چندین دهه است که این کشور استراتژی خود را بر کاهش وابستگی به واردات انرژیمعطوف ساخته است. چین نیز از جمله قدرتهای بزرگی است که تلاش دارد جایگاه خود را درعرصه جهانی ارتقا بخشد و از این رهگذر مسیری که مورد انتخاب رهبران چین واقع شده است،رشد اقتصادی است که این امر به نوبه خود وابستگی این کشور به منابع انرژی خلیج فارس را رقممیزند. بدین ترتیب آنچه که برای چین حایز اهمیت میباشد، امنیت عرضه انرژی است، اما اینکهاستراتژیهای متفاوت این دو کشور چه تاثیری بر خلیج فارس خواهد گذاشت، سوالی است کهاین نوشتار به بررسی آن خواهد پرداخت.
کلیدواژه خود کفایی ,تضمین عرضه انرژی ,ایالات متحده ,ژیوپولیتیک ,چین ,خلیج فارس
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استاد روابط بین الملل, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناسی ارشد روابط بین الملل, ایران
پست الکترونیکی leilarahmati33@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved