>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل هویتی ریشه های پیدایی تحولات سیاسی 2011 مصر بر مبنای  
   
نویسنده طباخی ممقانی جواد
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1393 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:58 -85
چکیده    با وقوع انقلاب ژانویه 2011 در مصر، این کشور برای چندین ماه آبستن تحولات دوران گذاربیداری اسلامی قرار گرفت و فضای سیاست این کشور پیچیده و پرابهام شد. در اینجا اگر بپذیریم کهاندیشهها در استمرار یکدیگر معنا مییابند به تبع شناخت فضای اندیشهورزی منتج به شکلگیری اینتحولات برای درک دقیقتر مسایل امروز مصر ضروری مینماید. بر این اساس این نوشتار به دنبال ارایهرویکردی نظری در خصوص تحولات شکل گرفته در کشور مصر بوده و درصدد است با کاربسترهیافت امنیت هستیشناختی که به ویژه توسط آنتونی گیدنز مورد نظر قرار گرفته است، مجموعهعناصر و عوامل تاثیرگذار در شکلگیری فرآیند اعتراضات در مصر را بررسی کند. فرضیه اصلی مقالهاین است که ملت مصر به عنوان مردمی پیشرو در جهان اسلام بهویژه در حوزه اندیشه و تمدن، در طیسالهای زمامداری مبارک، با تعارضی جدی در هویت اسلامی و دینی خود مواجه شد و به همین دلیلدر جهت بازسازی هویت از دست رفته خود همت گماشت. این بازسازی، نمود خود را در بروزاعتراضاتی نشان داد که در نهایتبه سقوط رژیم مبارک انجامید. در اینجا احساس تحقیر مردم مصر دردو حوزه داخلی و خارجی و عدم تامین حس احترام که از آن به عنوان عزت یاد شده است، موجبسرنگونی رژیم مبارک در بیست و پنجم ژانویه سال 2011 شد. با این حال به نظر میرسد به واسطهفقدان شرایط و تجربه دموکراسی در مصر، با سقوط مبارک و در طی سه سال اخیر، مردم و برخیسیاستمداران مصر در حالی که هنوز در حال تمرین مشق دموکراسی و عزتمداری بودند، بازیگراننظامی با بهرهگیری از این شرایط درصدد برآمدند تا درس دموکراسی را به بقیه بازیگران صحنه سیاسیمصر بیاموزند و سقوط دولت مستعجل مرسی و تحولات پس از آن که در نهایت منجر به روی کارآمدن« عبدالفتاح سیسی » شد مهمترین شواهد این مدعاست.
کلیدواژه مصر ,هویت ,عزت ,شرم ,امنیت هستی شناختی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانش آموخته مقطع دکتری علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی jtm1344@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved