>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحرانهای منطقهای مطالعه موردی بحران سوریه  
   
نویسنده شهیدانی مهدی هدایتی ,ولادیمیروویچ پینکُفتسف رمان ,هدایتی شهیدانی مهدی
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1394 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:62 -85
چکیده    ماهیت پدیدههای بینالمللی نشان داده است که قدرتهای بزرگ در یک ساختار چندجانبه،به موازات همکاری و رقابت، درصدد ثبات معادله قدرت در محیط بین المللی هستند . با وقوعبحران در کشور سوریه نشانههایی از این نوع روابط میان روسیه و ایالات متحده از سال 2011مشاهده شده است. مهمترین ویژگیهای این روابط مفاهیمی همچون تشویق، مهار، کناره گیری،ایجاد توافق و حلوفصل بحران میباشد. در این مقاله برآنیم تا کارکردهای هر یک از این مفاهیمرا براساس مدل کنترل بحران جورج م?دلسکی مورد بررسی قرار دهیم. سوال مقاله آن است کهمهمترین راهبرد دو قدرت مهم ساختار بینالمللی یعنی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریهچیست؟ یافتههای مقاله حاکی از آن است که روسیه و آمریکا، مدیریت بحران یاد شده را درقالبهای تعاملات دوجانبه میان خود و با در نظر گرفتن سایر علاقمن دیهای بین المللی دنبالمیکنند و در این راستا، تا حدود زیادی به الگوی رقابت و همکاری - به جا مانده از دوران جنگسرد- نزدیک شدهاند.
کلیدواژه بحران سوریه ,همکاری ,رقابت ,روسیه ,آمریکا
آدرس دانشگاه فدرال کازان- روسیه, دانشجوی دکتری روابط بین الملل, روسیه, دانشگاه فدرال کازان- روسیه, دانشیار انستیتوی روابط بین الملل, روسیه, دانشگاه فدرال کازان- روسیه, دانشجوی دکتری روابط بین الملل, روسیه
پست الکترونیکی mehdi.hedayati88@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved