>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز  
   
نویسنده آجیلی هادی ,بهادرخانی محمدرضا
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:129 -156
چکیده    منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از دیرباز به خاطر موقعیت ژیوپلیتیکی خود مورد توجهقدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در دوران اتحاد جماهیر شوروی، به خاطر تسلطروس ها بر این منطقه امکان حضور دیگر قدرت ها کاسته شد، ولی پس از فروپاشی شوروی واستقلال کشورهای این منطقه، امکان حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقهفراهمگردید. یکی از مواردی که زمینه حضور دیگر قدرت ها در این منطقه را فراهم کرده است،ذخایر نفت و گاز این منطقه می باشد. همواره کشورها برای سرمایهگذاری در حوزه نفت وگاز بهسود اقتصادیِ ناشی از سرمایهگذاری و همچنین ملاحظات امنیتی و فنی مراحل استخراج و به ویژهانتقال آن توجه می نمایند. بهدلیل محصور بودن کشورهای این منطقه در خشکی و عدم دسترسیآن ها به آب های آزاد و همچنین به دلیل بحران ها و درگیری هایی که بین برخی از کشورهای اینمنطقه وجود دارد باید دید که آیا قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای که پس از فروپاشی شورویوارد این منطقه برای سرمایهگذاری در حوزه ذخایر نفت و گاز گردیده اند، ملاحظات اقتصادی،امنیتی و فنی را برای سرمایهگذاری در نظر گرفته اند؟ فرضیه این نوشتار بدین صورت است کهبرای کشورهایی که به سرمایهگذاری در این منطقه پرداخته اند ملاحظات سیاسی نسبت بهملاحظات امنیتی، اقتصادی و فنی از الویت بیشتری برخوردار بوده است.
کلیدواژه آسیای مرکزی و قفقاز ,خطوط لوله انرژی ,نفت و گاز ,روسیه ,ایالات متحده آمریکا
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی mohammadbahador66@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved