>
Fa   |   Ar   |   En
   طبقه متوسط جدید و فرهنگ مردمسالاری در ایران بررسی موردی شهر همدان  
   
نویسنده بهمنی طراز غدیر ,دلاوری ابوالفضل
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:53 -78
چکیده    مفهوم مردمسالاری گرچه بیشتر برنوعی نظام سیاسی دلالت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی بهرای و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هست. از این نقطهنظر،نظام سیاسی مردمسالار باگونههای خاصی از ارزشها و گرایشهای سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشینی دارد. بسیاری از صاحبنظران وپژوهشگران، به ویژه در چند دهه اخیر بر ارتباط مردمسالاری سیاسی با اندازه طبقه متوسط جدید شهری از یک سوو میزان ارزشها و گرایشهای مردمسالارانه در میان اعضای این طبقه تاکید کردهاند. اصولاً این انگاره رواج داردکه گرایش به فرهنگ مردمسالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری در سطح بالایی قرار دارد. سوال این استکه آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل مشاهده است؟ در این مقاله میزان گرایش به فرهنگمردمسالارانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد پیمایش قرار گرفته است. دلایلانتخاب این جمعیت آماری این است که اولاً بنا بر مباحث و نظریههای مردمسالاری، این دو قشر، معرف بیشینه(ماکزیمم) گرایش به فرهنگ مردمسالارانه هستند؛ ثانیاً شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای نسبتاً پر جمعیت وچند فرهنگی کشور، تا حدودی معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهری و گرایشهای آن در ایران امروزاست. به این ترتیب، این پیمایش میتواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردمسالارانه را در میان طبقه متوسط جدیدشهری ایران امروز نشاندهد. در این پیمایش، با انتخاب نمونهای معرف و با استفاده از شاخصهای سنجشگر وپرسشنامه استاندارد و بومیشده، میزان گرایش این دو گروه به ارزشهای مردمسالارانه سنجیده شده است. نتایجپیمایش نشان میدهد گرایش به ابعاد هنجاری مردمسالاری در میان این دو قشر در مجموع کمی بیش از حدمتوسط (حدود 60 درصد) و گرایش به ابعاد رفتاری مردمسالاری بسیار کمتر از حد متوسط (حدود 22 درصد)است. به این ترتیب فقط حدود 39 درصد از این دو گروه به مجموع ارزشهای مردمسالارانه (اعم از هنجاری ورفتاری) گرایش دارند. بنابراین، مقاله به این نتیجه رسیده که با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی این دوقشر، گرایش به فرهنگ مردمسالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران، به احتمال زیاد، کمتر از حد انتظاراست.
کلیدواژه طبقه متوسط جدید شهری ,استادان دانشگاه ,معلمان دوره متوسطه ,فرهنگ مردمسالاری ,ارزشهای هنجاری ,ارزشهای رفتاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی abdelavari@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved