>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی بر میزان هویت ملی (مطالعهی موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)  
   
نویسنده شهرام نیا امیرمسعود ,مهرابی کوشکی راضیه ,پوررنجبر مهدیه
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1393 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:121 -142
چکیده    بررسی میزان هویت ملی جوانان به عنوان مهمترین، مشروعترین و فراگیرترین نوعهویتجمعی و مطالعهی عوامل تاثیرگذار بر آن، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد اهتمامجامعهشناسان و اندیشمندان حوزه سیاست بوده است و دغدغهی اصلی در این زمینه، حفظ وافزایش احساس تعلق و تعهد شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان به نمادهایی چون تاریخ،فرهنگ، سرزمین و نظام سیاسی میباشد. یکی از مواردی که کمتر مورد تدقیق نظری و تجربیقرارگرفته، تاثیر شبکههای اجتماعی بر هویتملی افراد است. شبکههایی که بر ارتباطات وتعاملات درونگروهی و برونگروهی افراد احاطه شده و به نظر میرسد بر میزان هویت ملی وانسجام ملی آنان تاثیرگذار باشد. لذا این پژوهش به دنبال بررسی و مطالعهی این مساله است کهآیا شبکههای اجتماعی میتواند بر هویت ملی دانشجویان تاثیرگذار باشد و میزان آن چه اندازهاست؟ روش بهکار رفته در این پژوهش، پیمایشی بوده و دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه در1392 استخراج، اعتبار آن، به - میان 294 نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 93روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد و از طریق نرم افزارتجزیه و تحلیل گردید. یافتههای این مطالعه نشان میدهد رابطهی شبکههای برون spss22گروهی با ابعاد چهارگانهی هویت ملی؛ یعنی هویت فرهنگی- اجتماعی؛ تاریخی، سیاسی وسرزمینی معنادار و قوی میباشد و شبکههای مذکور به ترتیب بر هویت فرهنگی- اجتماعی؛هویت سیاسی؛ هویت تاریخی و هویت سرزمینی بیشترین تاثیر را داشتهاند. همچنین با وجود تاثیرشبکههای اجتماعی درون گروهی بر هویت سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، مقدار کل بدست آمده،وجود رابطهی میان هویت ملی دانشجویان و شبکههای درونگروهی را تایید نکرد
کلیدواژه سرمایه ی اجتماعی ,پیوندهای قوی ,پیوندهای ضعیف ,شبکه های اجتماعی ,هویت ملی
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانش آموخته ی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved