>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ی سیاست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه از منظر سازه انگاری  
   
نویسنده آقاحسینی علیرضا ,امام جمعه زاده جواد ,فروغی عاطفه
منبع پژوهش هاي راهبردي سياست - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:165 -187
چکیده    روابط دو جانبهی روسیه و سوریه از سال 2000 میلادی با به قدرت رسیدن بشار اسد در سوریه و ریاست جمهوریپوتین در روسیه گسترش پیدا کرد و سوریه در سیاست خاورمیانهای روسیه بعد از به قدرت رسیدن پوتین، هموارهجایگاه مهمی داشته است.دو کشور بهخصوص در زمینهی همکاریهای تسلیحاتی و در زمین هی انرژی روابط رو بهرشدی داشتهاند.در سالهای اخیر، روسیه برای پیگیری منافع اقتصادی خود بهویژه در بخش غیر نفتی و برای کاستن ازخطر نفوذ اسلامگرایان افراطی در آسیای مرکزی و قفقاز و رقابت با قدرت روزافزون آمریکا در منطق ه، در صددگسترش روابط با متحدین خاورمیانهای خود بوده است.از سال 2010 و با گسترش موج بهار عربی و بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، منافع روسیهدر این منطقه تحتالشعاع تح ? ولات داخلی این کشورها قرار گرفت.در این میان تحولات داخلی سوریه ، با ت وجه بهاهمیت روابط دوجانبهی دو کشور در یک دههی اخیر زمینه را برای نقش آفرینی ف ? عال و موثر روسیه در راستای حمایتاز حل و فصل مسالمتآمیز بحران داخلی سوریه فراهم کرد. پژوهش حاضر درصدد بررسی اقدامات و عملکرد روسیهدر قبال تح ? ولات داخلی سوریه از منظر چارچوب سازهانگاری است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که روسیه برایحفظ منافع و جایگاه خود در خاورمیانه (به خصوص در برابر نفوذ راهبردی آمریکا و متحدانش) درصدد نق شآفرینیموثر در تح ? ولات سوریه است. به عبارت دیگر سوریه در حال حاضر به امتحان بزرگی در سیاست خارجی خاورمیانهایروسیه در یک جنگ سرد جدید تبدیل شده است
کلیدواژه روسیه ,سوریه ,سازه انگاری ,سیاست خاورمیانه ای پوتین ,بهار عربی
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی atefeh4_1130@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved