>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بر آموزش سازمان ها   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  نقش رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی و تعهد سازمانی - صفحه:11-46

  tick  طراحی الگوی رهبری هم افزا برای دانشگاه‌های ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد - صفحه:47-82

  tick  تحلیل ساختاری نوآوری شغلی معلمان براساس رهبری تحوّل آفرین - صفحه:83-102

  tick  بررسی تاثیر تدریس درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی دانشگاه فرهنگیان در داربست مراحل الگوی رهبری و مدیریت آموزش بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان - صفحه:103-130

  tick  رابطۀ سرمایه روانشناختی با توانمند سازی یادگیری دانشجویان: آزمون نقش میانجی تعاملات پویا - صفحه:131-153

  tick  ارائه مدلی جهت جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی براساس یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی و رهبری اخلاقی - صفحه:155-186

  tick  طراحی الگوی مدیریت بکارگیری توانمندسازی کارکنان با محوریت سواد اطلاعاتی با هدف بهبود آموزش آنان - صفحه:187-211

  tick  طراحی و اعتبار سنجی مدل بهره‌وری معلمان با رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا در وزارت آموزش و پرورش - صفحه:213-251

  tick  ارائه مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران زمینه صنعت هنرستان‌های فنی - صفحه:253-285

  tick  مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با رهبری تحول‌آفرین مدارس ابتدایی شهر تبریز - صفحه:287-312

  tick  بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با تبیین نقش میانجی شایستگی مدیران (مطالعه‌ای در دانشگاه پیام نور استان لرستان) - صفحه:313-356

  tick  رابطه تسهیم دانش با یادگیری سازمانی: نقش میانجی‌گری دلبستگی شغلی - صفحه:357-383
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved