>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بر آموزش سازمان ها   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:1


  tick  تحلیل داده بنیاد مولفه‌های رفتار مدیریتی به منظور ارائه مدل برای نظام آموزش عالی ایران - صفحه:13-38

  tick  بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان با تمایل به ترک شغلی و عملکرد شغلی در میان کارکنان آموزشی - صفحه:39-60

  tick  نقش ابعاد برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری سازمانی - صفحه:61-87

  tick  بررسی رابطه بین ارزش‌های دانشجو و تعهد حرفه ای: سهم واسطه گری شایستگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز - صفحه:89-108

  tick  تعامل توانایی استدلال و رویکرد آموزشی در واکنش به ارزشیابی آموزش و اثربخشی پس از آموزش - صفحه:109-126

  tick  بررسی انگیزه کارآفرینی و خِرَد مدیریتی دانشجویان با کاربرد هم‌نهشت شناسه‎های خِرَد مدیریتی و کارآفرینی در مراحل الگوی مدیریت آموزش کارآفرینی - صفحه:127-157

  tick  واکاوی تجربه راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی - صفحه:159-184

  tick  بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان - صفحه:185-201

  tick  بررسی امکان برگزاری کلاس درس در خانه با فناوری‌های نوین آموزشی با هدف مقابله با تعطیلات اضطراری مدارس استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان (با استفاده از روش کیو) - صفحه:203-230

  tick  پدیدارشناسی عارضه‌یابی سازمانی مدارس (تحلیل تجربه زیسته مدیران مدارس) - صفحه:231-254

  tick  بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری هوش رقابتی - صفحه:255-288

  tick  سنجش و ارزیابی کیفیت برنامه‌های آموزش و توسعه نومعلمان با استفاده از مدل تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (Ipa) - صفحه:289-325
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved