>
Fa   |   Ar   |   En
   موانع آموزش بالینی و ارایه راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  
   
نویسنده مقیمی مسعود ,محمدحسینی سیما ,کریمی زهره ,مقیمی محمدعلی ,نعیمی ابراهیم ,محمدی سمیه ,بهروزی مریم
منبع journal of research development in nursing and midwifery - 1393 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:95 -101
چکیده    زمینه و هدف: ارزش آموزش بالینی ایده آل در توسعه فردی و حرفه ای، همچنین مهارت های پرستاری بالینی غیر قابل انکار است. لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی موانع آموزش بالینی و ارایه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی– تحلیلی و مقطعی روی 108 دانشجوی پرستاری که حداقل یک ترم کارآموزی را گذارنده بودند، در سال 1389به صورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته (81/.=r) و حاوی سیوالاتی در حیطه مشخصات فردی و موانع موجود در یادگیری مهارت های بالینی بود. پرسشنامه ها پس از تکمیل با نرم افزار SPSS-17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهم ترین موانع از دیدگاه دانشجویان در یادگیری بالینی، عدم بیان اهداف آموزشی(9/85 درصد)، عدم حفظ نظم و انضباط توسط دانشجو(8/77 درصد)، مناسب نبودن زمان کارآموزی(6/66 درصد)، عدم ارتباط مناسب دانشجو با کارکنان بخش(1/62 درصد) و همچنین بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد اهمیت سوابق آموزشی مربی تفاوت معنی دار وجود داشت(001/0 P < )، اما بین دیدگاه دانشجویان با مشخصات دموگرافیک آنان ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: در هر چهار حیطه آموزش بالینی موانع مهمی وجود دارد که می تواند بر روی سطح مهارت عملی دانشجویان موثر باشد. بازنگری و اقدامات مناسب توسط مسیولین آموزشی برای یک محیط بالینی آموزشی مناسب از جمله امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرآیندهای ارزشیابی بالینی ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه موانع ,آموزش بالینی ,دانشجویان پرستاری ,راهکارها ,ارتقای کیفیت ,Obstacles Clinical Education ,Nursing Students ,Strategies ,Enhance the Quality
آدرس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, کارشناس ارشد پرستاری، مربی و عضو هییت علمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, کارشناس ارشد پرستاری، مربی و عضو هییت علمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشجوی دکترای پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, دانشجوی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مربی و عضو هییت علمی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, کارشناس پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج, کارشناس پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved