>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه روش سخنرانی و بحث گروهی بر ارتقای آگاهی تغذیه ای زنان باردار گرگان  
   
نویسنده اصفهانکلاتی سهیلا ,هاشمی نسب سیده مریم ,اصفهانکلاتی اعظم
منبع journal of research development in nursing and midwifery - 1393 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:31 -37
چکیده    زمینه و هدف: کاربرد روش های مناسب آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی از تغذیه مناسب و سلامت زنان باردار اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش به مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و بحث گروهی در ارتقای سطح آگاهی زنان باردار میپردازد. روش بررسی: این پژوهش نیمه تجربی در سال 1388 در 8 روستای شهرستان گرگان انجام شد جامعه پژوهش به صورت خوشه ای و نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند که شامل 110 نفر زن باردار بود. 52 نفر در روش سخنرانی و 36 نفر در بحث گروهی. پرسشنامه سنجش آگاهی شامل 22 سیوال پژوهشگر ساخته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 647/0 تایید گردید. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون، تی وابسته و تی مستقل تحلیل شد. یافته ها: میانگین سنی زنان باردار در گروه سخنرانی 13/5±65/24، در بحث گروهی 481/4± 56/23 بوده و میزان تحصیلات گروه سخنرانی حداکثر 5/86 درصد در حد راهنمایی و در گروه بحث گروهی حداکثر 4/94 درصد در حد راهنمایی بود. بین دو روش آموزش بحث گروهی و سخنرانی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین دو روش سخنرانی و بحث گروهی به صورت مجزا با هر یک از متغیرهای سن بارداری، سابقه بارداری و تحصیلات رابطه ای معنی دار نداشت. نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت که آگاهی زنان باردار با برنامه های متداول آموزشی موجود در سیستم بهداشتی کافی بوده و لازم است در خصوص روش های کسب و ارتقای انگیزه و رفتارهای سالم در این گروه تحقیق و برنامه ریزی های آموزشی لازم صورت پذیرد.
کلیدواژه روش سخنرانی ,روش بحث گروهی ,ارتقای آگاهی تغذیه ای ,زنان باردار ,Group Lecture ,Group Discussion ,Promote Awareness ,Pregnant Women
آدرس کارشناس واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت استان گلستان،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, کارشناس ارشد روانشناسی، مرکز بهداشت استان گلستان، دانشجویMPH اپیدمیولوژی, ایران, کارشناس ارشد مدیریت آموزش بزرگسالان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved