>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کاربرد سرمای موضعی بر روی وقوع کبودی و درد محل تزریق زیرجلدی انوکساپارین سدیم  
   
نویسنده رحمانی انارکی حسین ,فرهنگ رنجبر مهری ,کاوسی علی ,نصیری حسین ,شریعتی علیرضا
منبع journal of research development in nursing and midwifery - 1393 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:15 -21
چکیده    زمینه و هدف: فرآورده های هپارین به طور گسترده ای به دلیل اثرات مثبت در امر درمان استفاده می شوند. کبودی و درد، از نتایج ناخوشایند و نامطلوب ناشی از تزریق این دارو می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کاربرد سرمای موضعی بر روی وقوع کبودی و درد محل تزریق زیرجلدی انوکساپارین سدیم در بیماران انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 36 بیمار در دو گروه آزمون و کنترل تحت درمان با آنوکساپارین60 میلی گرم زیرجلدی، بستری در مرکز آموزشی- درمانی 5 آذر گرگان در سال 1391 انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم شدند؛ گروه کنترل، تزریق زیر جلدی طبق روش روتین(تزریق 10 ثانیه ای و بدون کاربرد سرما)و گروه آزمون، کاربرد سرمای موضعی پنج دقیقه قبل از تزریق زیر جلدی انوکساپارین سدیم و سپس تزریق روتین 10 ثانیه ای انجام شد. جمع آوری اطلاعات با چک لیست پژوهشگر ساخته، مشتمل بر دو بخش ویژ گی های فردی و بخش ثبت شدت درد و اندازه کبودی بود. اندازه کبودی 72-48-24 ساعت بعد از تزریق با استفاده از خط کش شفاف میلی متر یک اندازه گیری شد و شدت درد با مقیاس دیداری دردVAS و بلافاصله پس از تزریق اندازه گیری شد. داده ها بانرم افزار SPSS-16، آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون تی تست مستقل و کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین شدت درد در گروه کنترل 75/2±86/3 و در گروه آزمون 71/1±05/3 بود. ولی ارتباط معنی دار آماری بین دوگروه وجود نداشت. آزمون آماری تی تست نشان داد بین دو گروه کنترل و آزمون از نظر وسعت کبودی 72-48-24 ساعت بعد از تزریق، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد سرمای موضعی قبل از تزریق، در کاهش احساس درد و کاهش وسعت کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی آناکساپرین سدیم تاثیری ندارد.
کلیدواژه انوکساپارین سدیم ,درد ,کبودی ,سرمای موضعی ,تزریق زیر جلدی ,Enoxaparin Sodium ,Pain ,Bruise ,Local Cold ,Subcutaneous Injection
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان, ایران, کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه, ایران, دانشکده علوم پزشکی نیشابور, کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، خراسان رضوی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved