>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم آماری   
سال:1398 - دوره:13 - شماره:1


  tick  آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان - صفحه:39-56

  tick  آزمون نیکویی برازش برای خانواده توزیع‌های مکان-مقیاس تحت سانسور فزاینده نوع دوم - صفحه:197-216

  tick  آزمون همزمان استقلال برای زیربردار‌های چند بردار با بُعد نسبتاً بالای نرمال چند‌متغیره - صفحه:217-233

  tick  بررسی تاثیر نوسانات درآمدی بر اولویت‌های فرهنگی و غیرفرهنگی خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از تابع مفصل - صفحه:15-38

  tick  تحلیل بیزی مدل فضایی گاوسی با خطای اندازه‌گیری در پیش‌گوها - صفحه:77-97

  tick  تقریب توزیع صورت درجه دوم نامعین با رویکرد برآورد گشتاوری - صفحه:157-171

  tick  شناسایی مشاهدات پرت در مدل رگرسیونی ریج تحت محدودیت‌های خطی تصادفی - صفحه:117-137

  tick  مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله‌نرمال و کاربرد آن - صفحه:99-116

  tick  مدل‌بندی رگرسیونی شکل از طریق مثلثی کردن - صفحه:185-196

  tick  مطالعه رفتار برآوردگر انقباضی تحت یک قید خطی در مدل رگرسیون تاوانیده - صفحه:1-14

  tick  مقایسه تصادفی کوچکترین مقادیر خسارت در دو سبد بیمه ناهمگن با خسارت‌های وایبل - صفحه:57-75

  tick  میانگین مانده‌ عمر سیستم‌های مرکب دو مؤلفه‌ای با تعدادی مؤلفه‌ فعال - صفحه:139-156

  tick  نمایش فضای حالت مدل‌های خودبازگشت آمیخته - صفحه:235-259

  tick  یک مدل پاسخ تصادفیده مرکب جدید - صفحه:173-184
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved