>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم آماری   
سال:1397 - دوره:12 - شماره:2


  tick  آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک - صفحه:295-321

  tick  انتخاب متغیر و تشخیص ساختار در بعد بالا برای مدل‌های جمعی خطی-جزیی - صفحه:485-512

  tick  اندازه نادرستی پویایی چندکی بین دو متغیر گذشته عمر - صفحه:449-468

  tick  برآورد تابع کوواریانس فضایی با استفاده از روش درستنمایی مرکب بلوکی تفاضلی - صفحه:513-525

  tick  برآورد تابع چگالی جمعیت در روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی با توابع آشکار‌ساز - صفحه:365-383

  tick  برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل Arma با استفاده از ماتریس باند - صفحه:527-547

  tick  برآوردگر جدیدی از نوع لیو اصلاح شده - صفحه:385-394

  tick  بررسی ویژگی‌های سیستم‌های K-از-N وزنی تصادفی - صفحه:413-428

  tick  توزیع چوله-لاپلاس موزون دوپارامتری - صفحه:351-364

  tick  روش‌های وزن دهی احتمال معکوس و جانهی چندگانه برای تحلیل پاسخ در حالت گمشدگی - صفحه:469-483

  tick  مشخصه‌سازی توزیع پارتو براساس مشاهدات نزدیک رکورد - صفحه:341-350

  tick  مقایسه آزمون‌های همگنی واریانس‌ها در طرح بلوکی کامل تصادفی - صفحه:323-340

  tick  مقایسه تصادفی مجموع مقادیر خسارت‌ها در دو سبد بیمه ناهمگن - صفحه:395-412

  tick  نقدی بر استفاده از خسارت‌های دارای توزیع پارتو در مدل‌های مخاطره شرکت بیمه - صفحه:429-447
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved